Articles

  1. Year: 2017
  2. Issue: June 2017, Vol. 7, No. 2
  3. Download Full List
Article Title Author(s) Page
Autophagy and its link to type II diabetes mellitus
(Attachment)
Jai-Sing Yang, Chi-Cheng Lu, Sheng-Chu Kuo, Yuan-Man Hsu, Shih-Chang Tsai, Shih-Yin Chen, Yng-Tay Chen, Ying-Ju Lin, Yu-Chuen Huang, Chao-Jung Chen, Wei-De Lin, Wen-Lin Liao, Wei-Yong Lin, Yu-Huei L 1-12
Genetic characteristic of class 1 integrons in proteus mirabilis isolates from urine samples
(Attachment)
Chih-Ming Chen, Chih-Ho Lai, Hwa-Jene Wu, Lii-Tzu Wu 12-17
Contribution of matrix metalloproteinases-1 genotypes to gastric cancer susceptibility in Taiwan
(Attachment)
Mei-Due Yang, Kuo-Cheng Lin, Meng-Chun Lu1, Long-Bin Jeng, Chieh-Lun Hsiao,Te-Cheng Yueh, Chun-Kai Fu, Hsin-Ting Li, Shiou-Ting Yen, Chia-Wen Lin, Cin-Wun Wu, Su-Yi Pang, Da-Tian Bau, Fuu-Jen Tsai 18-24
Potential phytoestrogen alternatives exert cardio-protective mechanisms via estrogen receptors
(Attachment)
Marthandam Asokan Shibu, Wei- Wen Kuo, Chia-Hua Kuo, Cecilia-Hsuan Day, Chia-Yao Shen, Li-Chin Chung, Chao-Hung Lai, Lung-Fa Pan6, V. Vijaya Padma, Chih-Yang Huang 25-30
YC-1 induces G0/G1 phase arrest and mitochondriadependent apoptosis in cisplatin-resistant human oral cancer CAR cells
(
Attachment)
Miau-Rong Lee, Chingju Lin, Chi-Cheng Lu, Sheng-Chu Kuo, Je-Wei Tsao, Yu-Ning Juan, Hong-Yi Chiu, Fang-Yu Lee, Jai-Sing Yang, Fuu-Jen Tsai 31-42
Subcutaneous injection-induced cellulites
(Attachment)
Kao-Chi Cheng, Po-Tsung Huang, Chiu-Shong Liu, Wen-Yuan Lin 43-45
Alleviative effects from boswellic acid on acetaminophen-induced hepatic injury
(Attachment)
Lung-Che Chen, Li-Hong Hu, Mei-Chin Yin 46-53