Articles

  1. Year: 2014
  2. Issue: June 2014 Vol. 4 NO. 2
  3. Download Full List
Article Title Author(s) Page
Personalized medicine in Type 2 Diabetes
(Attachment)
Wen-Ling Liao, Fuu-Jen Tsai 1-8
Genetic susceptibility to idiopathic membranous nephropathy in high-prevalence Area, Taiwan
(Attachment)
Shih-Yin Chen, Cheng-Hsu Chen , Yu-Chuen Huang, Chia-Jung Chan, Da-Chung Chen, Fuu-Jen Tsai 9-17
Coronary artery aneurysms occurrence risk analysis between Kawasaki disease and LRP1B gene in Taiwanese children
(Attachment)
Ying-Ju Lin, Xiang Liu, Jeng-Sheng Chang, Wen- Kuei Chien, Jin-Hua Chen,Hsinyi Tsang, Chien-Hui Hung, Ting-Hsu Lin, Shao-Mei Huang, Chiu-Chu Liao, Cheng-Wen Lin, Tsung-Jung Hob, Fuu-Jen Tsai 18-22
Mutant EXT1 in Taiwanese Patients with Multiple Hereditary Exostoses
(Attachment)
Wei-De Lin, Wuh-Liang Hwu, Chung-Hsing Wang, Fuu-Jen Tsai 23-28
Auricularia polytricha aqueous extract supplementation decreases hepatic lipid accumulation and improves antioxidative status in animal model of nonalcoholic fatty liver
(Attachment)
Wan-Chun Chiu, Hsu-Hui, Yang, Shu-Chi Chiang, Yu-Xuan Chou, Hui-Ting Yang 29-38
Needling therapy for myofascial pain: recommended technique with multiple rapid needle insertion
(Attachment)
Li-Wei Chou, Yueh-Ling Hsieh, Ta-Shen Kuan, Chang-Zern Hong 39-46
Cross-species identification of in silico microsatellite biomarkers for genetic disease
(Attachment)
Hao-Teng Chang, Yu-Yang Lo, Jhen-Li Huang, Wei-Yong Lin, Tun-Wen Pai 47-50
Successful control with carbamazepine of family with paroxysmal kinesigenic dyskinesia of PRRT2 mutation
(Attachment)
I-Ching Chou, Sheng-Shing Lin, Wei-De Lin, Chung-Hsing Wang, Yu-Tzu Chang, Fuu-Jen Tsai, Chang-Hai Tsai 51-53